Dobry prawnik, porady

Wyrok zaoczny

I. Uwagi ogólne

 • W sądowym postępowaniu cywilnym sąd, co do zasady, wydaje wyrok na rozprawie po przeprowadzeniu postępowania dowodowego przy aktywnym udziale pozwanego podejmującego czynności w celu swej obrony.
 • Bezczynność pozwanego może prowadzić do wydania przez sąd wyroku zaocznego.
  - Bezczynność powoda powoduje zawieszenie postępowania.
 • Wyrok zaoczny może zostać wydany, jeżeli zostaną łącznie spełnione następujące przesłanki:
1. Pozwany nie stawił się na posiedzenie wyznaczone na pierwszą rozprawę albo mimo stawienia się nie bierze udziału w rozprawie.
 • Niestawiennictwo pozwanego upoważnia do wydania wyroku zaocznego jedynie, gdy pozwany został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu rozprawy.
  • W razie nienadejścia na dzień rozprawy dowodu doręczenia pozwanemu zawiadomienia o jej terminie, sąd może w ciągu następnych dwóch tygodni wydać wyrok zaoczny, jeżeli w tym czasie otrzyma dowód tego doręczenia.
  • Wyrok wydany w nieobecności pozwanego nie będzie zaoczny, jeżeli pozwany:
   • o żądał przeprowadzenia rozprawy w swej nieobecności,
   • o składał już w sprawie wyjaśnienia ustnie lub na piśmie.
 • Przyjmuje się, że pozwany mimo stawienia się nie bierze udziału w rozprawie, jeżeli nie zgłosi zarzutów, nie złoży wyjaśnień i nie przestawi dowodów.
2. Pozwany nie złożył wniosku o przeprowadzenie rozprawy pod jego nieobecność.
3. Pozwany nie złożył w sprawie żadnych – ustnych ani pisemnych - wyjaśnień.
 • Wydając wyrok zaoczny sąd przyjmuje za prawdziwe twierdzenie powoda o okolicznościach faktycznych przytoczonych w pozwie lub w pismach procesowych doręczonych pozwanemu przed rozprawą (np. sąd, na podstawie twierdzeń powoda zawartych w pozwie przyjmuje, że pozwany nie zapłacił powodowi za fakturę X, której zapłaty dochodzi powód w swym pozwie), chyba że:
  • budzą one uzasadnione wątpliwości np. przytoczone przez powoda twierdzenia są wewnętrznie sprzeczne,
   • W razie wątpliwości co do twierdzeń powoda, sąd przeprowadza postępowanie dowodowe.
  • zostały one przytoczone w celu obejścia prawa.
 • Wydając wyrok zaoczny sąd:
  • nadaje mu rygor natychmiastowej wykonalności,
  • zarządza doręczenie go obu stronom z pouczeniem o przysługujących im środkach zaskarżenia (powód – apelacja w razie oddalenia jego powództwa, pozwany – sprzeciw od wyroku zaocznego uwzględniającego powództwo).

II. Sprzeciw od wyroku zaocznego

 • Pozwany, przeciwko któremu zapadł wyrok zaoczny, może zaskarżyć ten wyrok przez wniesienie sprzeciwu.
  • Termin do wniesienia sprzeciwu - tydzień od doręczenia pozwanemu wyroku zaocznego.
  • Elementy sprzeciwu: zarzuty przeciwko żądaniu pozwu oraz fakty i dowody na ich uzasadnienie + spełnienie wymogów pisma procesowego.
  • Sąd odrzuca sprzeciw, jeżeli:
   - został on złożony po terminie,
   - nie usunięto w nim braków w wyznaczonym terminie,
   - sprzeciw nie został opłacony.
  • jeżeli sprzeciw pozwanego został złożony prawidłowo, przewodniczący wyznacza termin rozprawy i zarządza doręczenie sprzeciwu powodowi
 • Wyrok w części nie zaskarżonej sprzeciwem ma moc prawomocnego orzeczenia (może, po nadaniu mu klauzuli wykonalności, stanowić podstawę do wszczęcia egzekucji).
 • Sprzeciw rozpoznaje sąd, który wydał wyrok zaoczny.
 • Sąd zawiesi rygor natychmiastowej wykonalności nadany wyrokowi zaocznemu na wniosek pozwanego zawarty w sprzeciwie, jeżeli:
  • wyrok ten został wydany z naruszeniem przepisów o dopuszczalności jego wydania,np. nie zostały spełnione łącznie przesłanki do wydania wyroku zaocznego
  • pozwany uprawdopodobni, że jego niestawiennictwo było nie zawinione,np. wykaże, że był chory i nie mógł się stawić na wezwanie ani powiadomić o swej chorobie
  • a przedstawione w sprzeciwie okoliczności wywołują wątpliwości co do zasadności wyroku zaocznego
 • Sąd po rozpatrzeniu sprzeciwu pozwanego od wyroku zaocznego może:
  • odrzucić sprzeciw,
  • utrzymać w całości lub części wyrok zaoczny, od którego wniesiono sprzeciw,
  • uchylić wyrok zaoczny i orzec o żądaniu pozwu,
  • uchylić zaskarżony sprzeciwem wyrok zaoczny i odrzucić pozew na skutek którego wydano wyrok zaoczny,
  • uchylić wyrok zaoczny i umorzyć całe postępowanie
  • umorzyć postępowania wywołanego wniesionym sprzeciwem – w razie cofnięcia sprzeciwu (wyrok zaoczny staje się wówczas prawomocny).

Podziel się

Zapytaj prawnika

Warunki współpracy

simpleForm2

Darmowe porady

Dodaj swój e-mail, aby otrzymywać darmowe porady prawne prosto na Twoją skrzynkę pocztową.

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu ułatwienia korzystania z naszych stron internetowych, a także w celach statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika. W każdej chwili można dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Dowiedz się więcej o polityce cookies.